คณะดำเนินการติดตามการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะดำเนินการติดตามการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. นางกษมา เกิดประสงค์    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

2.นายพิชญะ โชคพล   หัวหน้างานสารสนเทศ

3. นางสาววันทนีย์ แก้วทอง  ผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ

4. นางสุทิศา พะวา   งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5. นางสุภรรณี ดีเจริญ  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. นายปิยพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7. นางสาวศุภัสสราพร มานะการ  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

8. นางสาวศศิภา วินัยพานิช งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

9. นางรัตนา คำโฉม  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

10. นางสาวชญานันทน์ วิสัย  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

11. นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์   งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

12. นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการ   งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

13. นางจงดี คำแสน  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

14. นายชูศิลป ศรีสุข  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

15. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

16. นายศิวนัต ใหลประเสริฐ  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

17. นางสาวรัตนา ทิมอุบล  งานประกันแนะแนว