ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

รายงานSAR
มาตรฐานโรงเรียน
เอกสารคู่มือ

สมศ. ประเมินรอบสี่ เป็นมิตร ลดภาระครู

สมศ. เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในปี 2562 อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นครั้งแรกของการประเมินในรูปแบบโฉมใหม่ที่เน้นความกัลยาณมิตร ลดความกังวัลให้แก่ครูและผู้บริหาร

Read more

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน

ในวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ได้มีการจัดประชุม การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพภายนอก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

Read more

คณะดำเนินการติดตามการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. นางกษมา เกิดประสงค์    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 2.นายพิชญะ โชคพล   หัวหน้างานสารสนเทศ 3. นางสาววันทนีย์ แก้วทอง  ผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ 4. นางสุทิศา พะวา   งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. นางสุภรรณี ดีเจริญ  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6. นายปิยพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7. นางสาวศุภัสสราพร มานะการ  งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8. นางสาวศศิภา[…]

Read more

คณะดำเนินงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นางสาวจันทิมา กุลศรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาววันทนีย์ แก้วทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานสารสนเทศ

นางสุทิศา  พะวา

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภรรณี  ดีเจริญ

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายปิยพงษ์  วิริยาภรณ์ประภาส

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภัสสราพร  มานะการ

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศศิภา  วินัยพานิช

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัตนา คำโฉม

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชญานันทน์  วิสัย

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุพิไลวรรณ กสิการ

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจงดี  คำแสน

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิวนัต  ใหลประเสริฐ

งานประกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นางสาวรัตนา  ทิมอุบล

งานประกันแนะแนว