การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน

ในวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ได้มีการจัดประชุม การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพภายนอก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา